You are currently viewing ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟY ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟY ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 ΠΤΥΧΙΟ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022, θα διεξαχθούν στο κτίριο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης στον 1ο όροφο. Θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.  ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα έναρξης 09:00 π.μ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 1. Αίτηση στην οποία δηλώνει την κατηγορία, που επιθυμεί, να εξεταστεί: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1» ή «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ».  Για τη διευκόλυνση όλων μας λόγω της πανδημίας ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος θα πρέπει, να έχει κατεβάσει την αίτηση από το site της ΠΚΜ και να την έχει προσυμπληρωμένη.
  pkm.gov.gr – Για τον πολίτη – Δικαιολογητικά υπηρεσιών, ή εναλλακτικά ακολουθήστε το σύνδεσμο παρακάτω στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ παρ. 4).
 2. Ηλεκτρονικό Παράβολο 26 € (e-παράβολο στον κωδ. 5113)
 3. Αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή βιβλιάριο υγείας, ή άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και την μόνιμη διαμονή τους. Οφείλουν να έχουν μαζί με τις ανάλογες κατά περίπτωση φωτοτυπίες.
 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι:
  α) δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή αμετάκλητα προηγούμενη άδεια ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου και
  β) ο τόπος μονίμου κατοικίας,
  (υπάρχει στο site της ΠΚΜ όπως και η αίτηση και ο υποψήφιος θα πρέπει, να την έχει και αυτή προσυμπληρωμένη),
 5. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 6. Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 6 € (σχετικά στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
 7. Αποδεικτικό απολυτηρίου τουλάχιστον δημοτικού σχολείου (φωτοτυπία)
 8. Φάκελος από χαρτόνι με αυτιά χωρίς λάστιχο, (προμήθεια από βιβλιοπωλείο ή από το κυλικείο της υπηρεσίας μας στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της Δ/νσης).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

 1. Σε περίπτωση ανηλίκου, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του.  Με αυτήν παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου. Ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου.
 2. Για την περίπτωση απαλλαγής από τη γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α΄ «Τεχνικά Θέματα» απαιτείται τίτλος σπουδών
  – τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών αλλοδαπής,
  – κατεύθυνσης ηλεκτρονικής, ή ηλεκτρολογίας, ή τηλεπικοινωνιών.
  Κατατίθεται στην υπηρεσία επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 3. Τα Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό 67% και άνω πληρώνουν το 50% του e-παραβόλου των 26 € (υπάρχει ειδική επιλογή στην εφαρμογή).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, ή από άλλα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. Η αίτηση παραδίδεται αποκλειστικά στην υπηρεσία μας, στον κ. Αθανάσιο Καρίκα. Σε περίπτωση απουσίας του στον αναπληρωτή του. Υποβολή των αιτήσεων και των συνοδευτικών τους δικαιολογητικών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, (π.χ. ταχυδρομικά, ή μέσω ΚΕΠ, ή μέσω άλλων υπηρεσιών κ.λ.π.,) δε γίνεται δεκτή και καθιστά την υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου αυτόματα άκυρη, σε κάθε περίπτωση.

2. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση – εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση. Η επικύρωση γίνεται από την αστυνομία, ΚΕΠ, ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

3. Το ανταποδοτικό τέλος των 6 ευρώ κατατίθεται αποκλειστικά στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό 6215-030024-719 της ΠΚΜ. Στην αιτιολογία καταχωρείτε μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ραδιοερασιτέχνη στο εκτυπωμένο αποδεικτικό πληρωμής. Η κατάθεση του τέλους γίνεται στο ταμείο της τράπεζας, ή στα μηχανήματα easy pay, ή μέσω winbanking
(διευκρινίζουμε, ότι η μεταφορά του ποσού μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής πρέπει, να γίνει αποκλειστικά από λογαριασμό Πειραιώς και όχι από λογαριασμό άλλης τράπεζας),

4. Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση με την ύλη των εξετάσεων υπάρχει στο site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα τη βρείτε  ΕΔΩ

5. Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή βιβλιάριο υγείας, ή άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, άδεια παραμονής. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με μέτρα κατά COVID-19 που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

6. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις εφόσον επιθυμούν, μπορούν στη συνέχεια να καταθέσουν δικαιολογητικά, για έκδοση άδειας ραδιοερασιτέχνη και για χορήγηση διακριτικών κλήσης κατόπιν ραντεβού με την ίδια διαδικασία, που υπέβαλαν και τις αιτήσεις για την εξέταση και απόκτηση πτυχίου.

7. Η αίτηση με τα ανάλογα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη, μετά την επιτυχή εξέταση, υπάρχει στο site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα την βρείτε ΕΔΩ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310 789 397.

Ε.Α.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση του υπουργείου ΕΔΩ